Home Pirkimo taisyklės
PREKIŲ PIRKIMO – PARDAVIMO INTERNETINĖJE PARDUOTUVĖJE WWW.SUPERVAIKAMS.LT TAISYKLĖS
 
1. Bendrosios nuostatos
Šios pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – „Taisyklės“) nustato pirkėjo ir fizinio asmens Eglės Bakanauskienės, vykdančios individualią veiklą Nr. (21.26)-332-2172 (toliau – „Pardavėjo“) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybes įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje.
2. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymas
2.1 Pirkimo – pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas paspaudžia mygtuką „Patvirtinu užsakymą“.
2.2. Pardavėjas pasilieka teisę pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Pirkėjui apsiperkant internetinėje parduotuvėje www.supervaikams.lt, taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo patvirtinimo momentu.
2.3 Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta sutartis yra saugoma e-parduotuvės duomenų bazėje.
 
3. Registracija ir asmens duomenų tvarkymas
3.1. Pirkėjas, norėdamas pirkti e-parduotuvėje www.supervaikams.lt, užsiregistruoja parduotuvės sistemoje, užpildydamas registracijos anketą. Registracijos anketoje pateikiami šie prekių užsakymui ir užsakymo vykdymui būtini Pirkėjo asmeniniai duomenys: vardas, pavardė, adresas, kuriuo bus pristatomos prekės, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, vartotojo vardas ir slaptažodis.
3.2. Pirkėjas yra atsakingas, kad registracijos anketoje pateikti duomenys būtų tikslūs ir teisingi. Pardavėjas nebus atsakingas už žalą, atsiradusią Pirkėjui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog Pirkėjas nurodė neteisingus ir (ar) neišsamius asmens duomenis arba nepakeitė ir nepapildė duomenų jiems pasikeitus.

3.3. Užsiregistravęs Pirkėjas įgyja individualius prisijungimo duomenis (vartotojo vardą ir slaptažodį) ir įsipareigoja juos saugoti paslaptyje bei neatskleisti tretiesiems asmenims. Pirkėjas yra atsakingas už jam suteiktų prisijungimo duomenų išsaugojimą.
3.4. Užsiregistruodamas Pirkėjas kartu suteikia Pardavėjui teisę rinkti, kaupti, sisteminti, naudoti ir tvarkyti šiose Taisyklėse numatytais tikslais asmens duomenis, kuriuos Pirkėjas pateikia lankydamasis e-parduotuvėje
www.supervaikams.lt ir pirkdamas joje.
3.5. Pirkėjo pateikti asmens duomenys bus tvarkomi laikantis „Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo" nustatytų reikalavimų, kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių šių duomenų tvarkymą bei apsaugą. Tvarkydamas ir saugodamas Pirkėjo asmens duomenis Pardavėjas įgyvendins priemones, kurios užtikrins asmens duomenims apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.
3.6. Pirkėjo asmens duomenys bus naudojami identifikuojant Pirkėją, vykdant prekių pardavimą ir pristatymą, išrašant apskaitos dokumentus, grąžinant permokas ir (ar) pinigus už Pirkėjo grąžintas prekes, administruojant įsiskolinimus bei vykdant kitus iš pirkimo-pardavimo sutarties kylančius įsipareigojimus. Pirkėjo asmens duomenys bus tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais tik šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.
3.7. Pirkėjo pateiktus asmens duomenis naudos tik Pardavėjas ir jo partneriai, su kuriais Pardavėjas bendradarbiauja vykdant Pirkėjo užsakymą, prekių pristatymą ir (ar) kitas, su Pirkėjo užsakymo pateikimu ar įvykdymu susijusias paslaugas. Pardavėjas neatskleis Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus pirmiau šiame punkte paminėtus Pardavėjo partnerius, arba Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais atvejais.
3.8. Pardavėjas gali statistiniais tikslais naudoti su Pirkėjo asmeniu tiesiogiai nesusijusius duomenis, t. y. duomenis apie įsigytas prekes. Tokie statistiniai duomenys bus renkami ir tvarkomi taip, kad neleistų atskleisti Pirkėjo asmens tapatybės arba kitų asmens duomenų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti asmens tapatybę.
3.9. Pirkėjo asmeniniai duomenys bus saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai. Registracijos internetinėje parduotuvėje
www.supervaikams.lt metu Pirkėjo pateikti asmens duomenys bus saugomi 3 (trejus) metus po Pirkėjo paskutinio prisijungimo prie internetinės parduotuvės sistemos. Duomenys, pateikti įsigyjant prekes ir (ar) reikalingi sutartinių įsipareigojimų vykdymui, bus saugomi 3 (trejus) metus nuo prekių pristatymo.
 
4. Užsakymo pateikimo ir vykdymo tvarka
4
.1. Prisijungęs internetinės parduotuvės www.supervaikams.lt puslapyje, Pirkėjas išsirenka norimas prekes, pasirenka reikiamą dydį iš siūlomų ir suformuoja prekių krepšelį. Prekių krepšelį galima koreguoti – išimti prekes ar papildyti.
4.2. Suformavęs prekių krepšelį, Pirkėjas privalo įsitikinti, ar krepšelyje yra būtent tos prekės, kurias jis nori pirkti, ir reikiamas jų kiekis, ir tik tuomet spausti nuorodą Užsakyti.
4.3. Patvirtinto užsakymo suma yra galutinė, į ją įeina prekių ir prekių pristatymo kaina. Po užsakymo patvirtinimo iš Pirkėjo nebus reikalaujama jokių papildomų išlaidų.
4.4. Užsakymo etape Pristatymo adresas Pirkėjas turi įvesti duomenis, būtinus pasirinktoms prekėms pristatyti, jei šie duomenys skiriasi nuo registracijos internetinėje parduotuvėje
www.supervaikams.lt metu pateiktų: vardą, pavardę, adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, telefoną bei papildomą informaciją, kuri gali būti svarbi pristatant užsakytas prekes. Šie duomenys bus naudojami tik prekių pardavimo ir pristatymo tikslais, nepažeidžiant Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytų reikalavimų asmens duomenų apsaugai. Pateikęs užsakymo įvykdymui reikiamus duomenis Pirkėjas spaudžia nuorodą Tęsti.
4.5. Užsakymo etape Pristatymo būdai Pirkėjas pasirenka vieną iš būdų, kaip jis pageidauja gauti užsakytas prekes:
4.5.1. prekių siuntimas per Lietuvos paštą. T
aikomas bendras prekių pristatymo apmokestinimo tarifas yra 1,50 Eur.;
4.5.2. nemokamas pristatymas – šį būdą Pirkėjas gali pasirinkti tik tuomet, kai pats asmeniškai atvyks iš anksto sutartu laiku ir susimokės už prekes nurodytu adresu;

4.6. Pasirinkęs pristatymo būdą, Pirkėjas spaudžia nuorodą "Toliau".
4.7. Internetinėje parduotuvėje
www.supervaikams.lt Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:
4.7.1. Apmokėjimas banko pavedimu naudojantis elektronine bankininkyste. Pinigus Pirkėjas perveda į Pardavėjo sąskaitą SEB banke, sąskaitos Nr. LT857044000975614386.
4.7.2. Apmokėjimas grynaisiais pinigais prekių priėmimo – perdavimo metu.
4.8. Paskutiniame etape Patvirtinti užsakymą sugeneruojami visi Pirkėjo pateikti duomenys. Pirkėjas privalo įsitikinti, kad pateikti duomenys yra teisingi ir atitinkantys jo valią. Jei pateikti duomenys yra neteisingi ar neatitinkantys Pirkėjo valios, Pirkėjas negali patvirtinti užsakymo. Tokiu atveju Pirkėjas privalo pataisyti klaidingus duomenis grįždamas į reikiamą užsakymo pateikimo etapą.
4.9. Pirkėjui paspaudus Patvirtinti užsakymą, laikoma, kad tarp Pardavėjo ir Pirkėjo sudaryta ši pirkimo – pardavimo sutartis. Visą užsakymo informaciją Pirkėjas gauna automatiškai sugeneruotame laiške, kurį sistema išsiunčia registracijos internetinėje parduotuvėje www.supervaikams.lt metu nurodytu elektroninio pašto adresu.
4.10. Pirkėjo užsakytas prekes Pardavėjas įsipareigoja rezervuoti Pirkėjui ir neparduoti kitiems asmenims 2 darbo dienas nuo užsakymo patvirtinimo momento.
4.11. Pardavėjas turi teisę vienašališkai nutraukti pirkimo – pardavimo sutartį ir atšaukti užsakymą, jei Pirkėjui pasirinkus apmokėjimą už prekes banko pavedimu Pirkėjo mokėjimas neužskaitomas Pardavėjo banko sąskaitoje per 2 darbo dienas nuo užsakymo pateikimo dienos.
4.12. Pardavėjas turi teisę vienašališkai nutraukti pirkimo – pardavimo sutartį ir atšaukti užsakymą, kai Pirkėjas yra pasirinkęs apmokėjimą už prekes grynaisiais pinigais prekių priėmimo - perdavimo metu, o Pardavėjui kyla neaiškumų dėl užsakyme pateiktos informacijos ir Pardavėjas negali susisiekti su Pirkėju per 2 darbo dienas nuo užsakymo pateikimo dienos.
4.13. Pirkėjui pasirinkus atsiskaitymą už prekes banko pavedimu, Pardavėjas pradeda vykdyti užsakymą tik tuomet, kai mokėjimas pagal užsakymą (už prekes bei jų pristatymą) užskaitomas Pardavėjo banko sąskaitoje. Pardavėjas įsipareigoja išsiųsti prekes Pirkėjui ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo mokėjimo už prekes užskaitymo Pardavėjo banko sąskaitoje dienos.
 
5. Sutarties atsisakymas. Prekių keitimas ir grąžinimas.
5
.1. Pirkėjas turi teisę atsisakyti internetinėje parduotuvėje www.supervaikams.lt sudarytos prekių pirkimo – pardavimo sutarties, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo prekės pristatymo dienos. Pirkėjas gali pasinaudoti teise nutraukti sutartį, jeigu prekė nebuvo sugadinta ar jos išvaizda iš esmės nepasikeitė.
5.2. Atsisakius sutarties, prekės grąžinamos vadovaujantis 2001 m. rugpjūčio 17 d. Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymu Nr. 258 patvirtintomis ,,
Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones taisyklėmis“, patvirtintomis 2011 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 4-959.
5
.3. Netinkamos kokybės prekės ar kokybiškos prekės, kai Pirkėjui nepatinka forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas, keičiamos ar grąžinamos vadovaujantis 2001 m. birželio 29 d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 217 patvirtintomis „Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis“, patvirtintomis 2012 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. 4-243.
5
.4. Pareiga pristatyti grąžinamą ar keičiamą prekę Pardavėjui, o taip pat visos su tuo susijusios išlaidos tenka Pirkėjui, išskyrus, kai grąžinamos ar keičiamos netinkamos kokybės prekės.
5.5. Grąžinamos ar keičiamos kokybiškos prekės privalo būti nesugadintos, nepraradusios prekinės išvaizdos ir negali būti naudotos. Jeigu prekė nėra pilnai sukomplektuota, yra sugadinta ar naudota, Pardavėjas turi teisę nepriimti prekės, jos nekeisti ir negrąžinti už prekę Pirkėjo sumokėtų pinigų.
5.6. Netinkamos kokybės prekę Pirkėjo pasirinkimu Pardavėjas įsipareigoja: pakeisti į tinkamos kokybės prekę; pašalinti prekės trūkumus arba grąžinti už prekę sumokėtus pinigus.
5.7. Jeigu Pirkėjui nepatinka nusipirktos prekės forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas, jis turi teisę per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių pardavimo dienos pakeisti ją analogiška preke. Jeigu Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamos prekės, tai Pirkėjas turi teisę grąžinti Prekę pardavėjui ir atgauti už ją sumokėtus pinigus.
5.8. Už grąžintas prekes sumokėti pinigai išmokami į Pirkėjo nurodytą banko sąskaitą ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo prekės grąžinimo dienos.
5.9. Pinigai už patirtas pašto išlaidas negrąžinami.
 
6. Baigiamosios nuostatos.
6.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia ir kitaip kontaktuoja su Pirkėju dėl užsakymo vykdymo Pirkėjo registracijos internetinėje parduotuvėje www.supervaikams.lt metu nurodytu elektroninio pašto adresu ir telefonu.
6.2. Visi pranešimai Pardavėjui turi būti teikiami elektroniniu paštu  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai
ar telefonu Nr. +370 615 99305.
6.3. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
6.4. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir pagrindais.
6.5. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.